Gümüşhane Biyografi Sitemize Hoşgeldiniz, 28 Mayıs 2023
Beğen 8

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

1968 Gümüşhane’de doğdu. 1989’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Seyyid Ahmet Han ve modernist hareketlerle ilgili yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bu çerçevede İngiltere’de, School of Oriental and African Studies’de (SOAS) çalıştı. Doktorasını Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi adıyla verdi. 2000-2001 akademik yılında öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde Gregoryan Üniversitesi’nde (Roma); 2003-2004 akademik yılında ise Georgetown Üniversitesi’nde (Washington, DC) misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005’de profesör oldu. 2007-2008 eğitim öğretim yılında, Fulbright Muslim Scholar olarak Birmingham Southern College’da öğretim üyesi olarak çalıştı. Alabama Üniversitesi, Montevallo Üniversitesi, Samford Üniversitesi’nde ders ve seminerler verdi. Uluslar arası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde (Kazakistan) ders verdi (2013). Fulbright Türkiye Seçici komisyon üyesidir. İngilizce İlahiyat Bölüm Başkanlığını yürütmüştür (2010-2012). İnternet Kelam Araştırmaları Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır (www.kelam.org/dergi). Hali hazırda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanıdır. Çalışmalarından bazıları şunlardır:

KİTAPLARI

Din, Birey ve Toplum (Ankara, 1997; 2012).
Seyyid Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi (Ankara, 1997).
Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi (Ankara, 1997).
Sosyal Teoloji: İnsanın Yeryüzü Serüveni (Ankara, 1999; 2010).
Uncovering Islam: Questions and Answers About Islamic Beliefs and Teachings, (DİB Yayınları, 2005) (2010 ikinci baskı).
Allah Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-paradigmatik Temelleri, Ankara: Lotus, 2005; 2011)
Sistematik Kelam, (Komisyon) (Ankara Üniversitesi: Ankuzem, 2005)
İslam Bilimlerinde Yöntem, (Komisyon) (Ankara Üniversitesi: Ankuzem, 2005)
Varlık ve Bilgi: Aydınlanmanın Keşif Araçları, (Ankara: 2008).
Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar (Ankara, 2012)
Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan (Ankara, 2012)
Matüridi’nin Düşünce Dünyası (Editör) (Kültür ve Turizm Bak. Yay. 2011).
Kelam El Kitabı (Editör) (Grafiker Yay., Ankara, 2012).
14. İslam İnanç Esasları El Kitabı (Editör) (Grafiker Yay., Ankara, 2013).
Tercüme Kitap:

Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler J.M.S Baljon’dan çev. (Ankara, 1994)

Edisyon Critique:

Tabsiratu’l-Edille fî Usuli’d-Din li Ebu’l Muin an-Nesefi, (Hüseyin Atay’la birlikte) İkinci Cilt, Edisyon Critique, DİB Yayınları, Ankara 2004.

Makalele ve Sunumlarından Bazıları:

* “Rasyonalist Düşüncenin Son Dönem Kur’an Yorumuna Etkileri”, İkinci Kur’an Sempozyumu”, (4-5 Kasım 1995. Ankara 1996) (ss. 305-325).

* “Evrensellik Düşüncesi ve İslam Dünyasındaki Yansımaları” AÜİFD, cilt: XXXV, Ankara, 1996, (ss.507-519).

* “İslam Düşüncesinin Evrenselliği”, Diyanet İlmi Dergi, cilt.32, no.2, Ocak, 96 (ss.55-66).

* “Batıdaki İslam İmajını Oluşturan Etkenler”, İslam İmajı, TDV Yayınları, Ankara, 1996 (ss. 259-281).

* “Sosyal Değişim Kavramı ve Temelleri”, AÜİFD, Cilt.XXXVIII, Ank. 1998 (ss309-332)

* “Sosyal Teoloji: Varoluş Sürecine İnsanın Katkısı”, Islamiyat, c.2, no:1, Ocak-Mart 1999 (ss. 85-112).

* “Sosyal Teoloji: Kelam’ın Fonksiyonel Yapısı”, Günümüz Kelam Problemleri, İzmir 2000.

* “İki Dünyanın Karşılaşması: Haçlı Seferleri Döneminde Müslüman ve Latin Batı Arasındaki İlişkiler”, Türkler Ansiklopedisi, cilt. 6; İslami Araştırmalar Dergisi, c.14, no:3-4, 2001.

* “Oriental Studies and Conception of Islam in the Crusade Period”, AÜİFD, c.XLII. Ankara, 2001.

* “Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı”, Günümüz İnanç Problemleri, Erzurum, 2002.

* “Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” Sempozyumu, AÜİFD, cilt. XLIV.

* “Şiddet ve Uzlaşma Sarmalında Medeniyetin Kurucu ve Taşıyıcı Unsurları” Düşünen Siyaset, sayı: 17, 2003.

* “Egzistansiyel Bir Teolojinin Önündeki Engel: Metafiziksel İçerik ve Yöntem”, Düşünen Siyaset, sayı: 18, 2003.

* “Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi’ Sempozyumu”, KADER, Yıl:1, Sayı: 1, Ocak 2003

* Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı, KADER, Yıl:1, Sayı: 2, Temmuz 2003.

* “Method in Theology: Past Challenges and New Opportunities for Theology”, (georgetown.edu/centers/woodstock/publications), 2004.

* “Tarihin Teolojik Yorumu ve İlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih”, Düşünen Siyaset, yıl: 3, sayı:2, 2004.

* “Contextualizign the Term ‘Religious Experience’ in Theological Discourse”, Islam and Christian-Muslim Relations, cilt: 15, no: 4 Ekim, 2004.

* Tecrübe, Dil ve Teoloji: Dini Tecrübenin Teolojik Yorumu, KADER, Yıl: 2, Sayı:1, Ocak 2004.

* “İnsan Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkanı”, (Türkçe ve Almanca) İnsan Onuru: İslam ve Hıristiyanlıktaki Temelleri içinde Ekim 2005 – Ankara

* Kur’an’ın Tevhid Felsefesi, KADER, Yıl:3, Sayı:1, Ocak 2005

* “Pluralism And Christology In A Postmodern Age: An Interview With Roger Haight”, Tabula Rasa, Yıl4, Sayı: 11, 2004.

* İnsanın Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkânı, KADER, Yıl:4, Sayı: 2, Temmuz 2006

*Modern Uygarlığın Çatışmacı Doğası, Ay Vakti Dergisi, Medeniyet Özel Sayısı: 2007.

* İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Etik, KADER, Yıl: 5, sayı 1, 2007.

* “Kur’anın Oluşumu (Vahiy Süreci), KADER, Cilt: 5, Sayı: 2.

* “İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Ahlak”, KADER, Cilt: 5, Sayı: 1 (2007)

* “Dinlerin Şehirleşme Kabiliyeti”, KADER, Cilt:7, sayı: 2

* “Ontolojik Egemenlikten Egemenliğin Ontolojisine”, KADER, Cilt: 6, Sayı: 2.

* “Monotheismus im Islam (İslam’da Monoteizm)” (Münih Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde Konferans) (2008).

* “Aliya İzzet Begoviç ve Kurucu İrade Olarak İslam”, KADER, Cilt:7, Sayı: 1 (2009)

* “İslam’da Evrenselin Yerele Karşı Mücadelesi: İslam’a Yeni Katılan Farklı Coğrafyaların Entelektüel Tepkisi Olarak Hanefilik Örneği” (Tebliğ, Erciyes Üni., 2009)

* “Winning Back Religion –Countering the Misuse of Scripture Against Terrorism”, NATO’ya konferans (Kasım, 2009)

* “Teaching Islam in Germany: Challenges and Opportunities”, (Eugen Biser Stiftung’a Sunum, Münih) (Kasım, 2009)

* “Dinde Evrenselin Yerele Karşı Mücadelesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2010)

* “Kur’an ve Hz.Peygamber” Avustralya Kutlu Doğum Konferansları (Mayıs, 2010)

* “Religion of Truth vs Religions of Identity” Selanik Aristotle Universitesinde verilen konferans, (Selanik, Yunanistan 25.5.2010)

* Theology and Question of Violence in Religion”, NATO, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, (Ankara, Mayıs 2010)

* “Kadın Rollerine Kur’an’ın Değerler Sisteminin Kaynaklığı”, Kur’an ve Kadın Sempozyumu, DİB Kadın Faaliyetleri Merkezi, (Haziran, 2010)

* Gazete Yazısı “Devletin Dini Olur Mu?

http://www.stargazete.com/acikgorus/devletin-dini-olur-mu-haber-255933.htm

* Röportaj Metni: “Dinin Ruhu Kabuğuna Kurban Ediliyor”

http://www.turktime.com/haber/PROF-DUZGUN-TURKTIME-A-KONUSTU-DININ-RUHU-KABUGUNA-KURBAN-EDILIYOR/90904

“Batı Düşüncesinde Ölüm Sonrasına İlişkin Tartışmalar: Eleştirel Bir Tahlil” AÜİF Dergisi, 60. Yıl Özel Sayısı (1) (2010).

* Habertürk röportajı:

http://www.haberturk.com/gundem/haber/710933-kuran-telekulagi-kiniyor

* “Çağdaş Meydan Okumalar Karşısında Ulema: İmkânlar ve Riskler”, Kamuda Sosyal Politika, Memur-Sen Yay. Ocak 2013, ss.17-24.

Tercüme Makaleler:

1. “Bazı Kelamcıların Şeriat Kavramı Etrafındaki Tartışmaları” (Wilfred C. Smith, Islamiyat, (Şeriat Özel Sayısı) c.1, no: 4, Ekim-Kasım 1998 (ss.87-107).
2. “İslam Kelamının Kökeni” (Joseph van Ess’ten), AÜİFD, c.XLI, ss.399-425.
3. “Mavlana Ebu’l Kelam Azad (188-1958): Çoğulcu Bir Toplumda Yaşanıp Algılanan İslam” (Christian Troll’dan), İslami Araştırmalar Dergisi, c. 7, no.1, Kış 1993-94 (ss.23-34).
4. “Seyyid Ahmet Han (1817-1898) ve 19. Yüzyılda İslam Kelamı’nın Yeniden Oluşumu” (Christian Troll’dan), İslami Araştırmalar Dergisi, c.8, no.1 (1995) (ss.35-64).
5. “İslam ve Hıristiyanlık Perspektiflerinden Sosyo-Politik Çoğulculuğun Temelleri” (Christian Troll’dan) AÜİFD, 75. yıl özel sayısı (2001).
6. “Hıristiyanların İsa’yı Algılama Biçimi ve Bunun Müslümanların Algılama Biçimiyle Karşılaştırılması” (John Hick’ten), Islamiyat, İsa Sayısı, Ocak, 2001.
Not: KADER, (Kelam Araştırmaları Dergisi) internet dergisidir ve burada yayınlanan makalelere www.kelam.org/kader linkinden ulaşılabilir)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz